Skip to the content

Да опознаем заедно разнообразието

Обучителни модули и методи за стимулиране на критическите и диференцирани перспективи за идентичност и разнообразие

За проекта

Промените в обществото, като например вътрешноевропейската и международна миграция, както и глобализацията, засягат образователните системи и едновременно с това предлагат както нови възможности, така и предизвикателства за училищата и останалите образователни институции. За да може да отговори на тези промени в обществото педагогическият персонал трябва да докаже не само специализирани знания, но и силни социални компетенции, както и да може да разбира различните общности, така че да стимулира многообразието и разбирателството вътре в тях.

Поради това беше създаден европейски екип от експерти, които да разискват темата за обучителните модули и методи за стимулиране на критическите и диференцирани перспективи за идентичност и разнообразие. Целта на проекта е разработването на иновативен обучителен пакет на тема "Разнообразие", който да покрие нуждите на европейските преподаватели от антидискриминационни обучителни материали, които да могат да се ползват онлайн и офлайн.

Планирани продукти:

Всички продукти ще се публикуват на многоезична платформа като обучителни ресурси за свободно ползване.

Целеви групи: Специалисти и мултипликатори в сферата на образованието за възрастни.

  • Насочен към темата за разнообразието обучителен материал и методи, публикувани онлайн на 7 европейски езици (немски, словенски, български, полски, румънски, литовски, гръцки)

  • Онлайн-ръководство за педагогически персонал, съдържащ информация за обучението, прилагайки темата за разнообразието, както и примери за добри европейски практики, статегии за информираност и много други.

  • Транснационални тренинги за педагогически персонал от 8 държави на тема "Разнообразие"

  • Допълнителни материали и ръководства за мултипликатори, приложими за самостоятелно провеждане на мероприятия на тема "Разнообразие в образованието"

  • Стимулиране на професионалния обмен на педагогически персонал в Европа посредством транснационални тренинги и многоезичен форум на платформата за разнообразието

Партньори

Back to the top